Skladišta za tečni naftni gas

  • lpg

  • Ukupnog kapaciteta 2000m3

  • skladista

  • Vagon pretakališta za TNG

  • skladista

  • Vagon pretakališta za TNG

    skladista

    Izdata građevinska dozvola za izgradnju kapaciteta 2000 m3 (10x200 m3) u 2016 godini je već izgrađeno 5x200 m3