Povezanost putnim pravcima i prugom

 • Lokacija sa putevima

 • Odlična povezanost. Dužina koloseka 530m. Nosivost koloseka iznosi 22.5 t/osovini

 • Pruga

 • Nova dvokolosečna industrijska pruga (dužina 530m)

 • Vaga

 • Kolosek – železnička vaga

 • Vaga

 • Vagon pretakalište za tečne derivate

 • Kamion

 • Dva vučna vozila za manevrisanje vagon cisternama tipa UNIMOG sa dozvolom za izlazak na javnu prugu.

 • Kamion

 • Dva vučna vozila za manevrisanje vagon cisternama tipa UNIMOG sa dozvolom za izlazak na javnu prugu.